Оглас за пријем у радни однос..

аугономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл. гпасник РС  1/2015),члана 23 Статута  Здравственог центра Врање, и Одлуке вд  директора  Здравственог центра Врање бр. 01-]83 од 20.02.201].године, вл.директора Здравственог центра Врање, расписује

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време

За  1. Виша медицинска а сестра-техничар ииструмеитар за рад у Служби за ОРЛ ОЈ Општe болнице  3дравственог......