Одлука о поништењу јавног огласа

у вези са чл. 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији  ј е оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.rласник РС" бр. 1/2015), Одлуке бр. 01-783 од 20.02.2017.године, и огласа бр. 01-785 од 20.02.2017 .године, в.д.директора Здравственог центра Врање доноси

ОДЛУКУ о поништењу Јавног огласа

Члан 1. Поништава се Јавни оглас објављен 20.02.2017.године на огласној табли, web sajtu Националне службе за запошљавање - Филијала Врање, и web sajtu Здравственог центра Врање, из разлога што се привремено одсустни радник, виша мед.сестра — техничар инструментар, у Служби за ОРЛ ОЈ Опште болнице Врање 3дравственог центра Врање, вратила са боловања.....

За остатак огласа кликните на слику