Понуда за набавку услуга - Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

 

Назив и адреса наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предмет набавке: Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе

Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума цена.

Начин подношења понуда и рок за подношење: Понуде послати најкасније до 29.03.2022.године до 11.00 часова, на адресу Здравствени центар Врање ЈЈ Лунге бр. 1 Врање.

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуга - Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе Н СЗ 03/22 не отварати“

          За све информације можете се обратити путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 017/427-832

                                                  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 03/22

Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе

 

Назив добра

Јединица мере

Кол.

Једин. цена

 без ПДВ-а

Једин. цена

 са ПДВ-ом

Укупна цена

 без ПДВ-а

Укупна цена

 са ПДВ-ом

 

Напомена

0

1

2

3

4

5=(2*3)

6=(2*4)

 

Ангажовање саветника за безбедност у транспорту опасне робе.

 

месец

 

12

 

 

 

 

 

Укупна вредност, без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност, са обрачунатим ПДВ-ом

 

Време важења понуде (не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

Рок и начин плаћања (не краћи од 30 дана)

____________ дана

 

Потрбно је доставити Решење из АПР-а о обављању делатности које је предмет набавке.

 

 

 

 

    Датум:_________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђач

 Место:_________________            М.П.                    _____________________

                                                                                             

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

1.

Рок одазива на интервенцију мора бити 2 пута месечно а по потреби и више у складу са захтевом наручиоца. Рок доставе годишњег извештаја до 01.02. наредне године за претходну годину.

2.

У току важења уговора, Наручилац ће утврдити квалитет извршеног посла, а Извршилац ће поступати по евентуалним примедбама Наручиоца.

 

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net