Позив за давање понуда: Одржавање индустријских веш машина

 

 

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

 

Назив и адреса наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предмет набавке: Одржавање индустријских веш машина

Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума цена.

Начин подношења понуда и рок за подношење: Понуде послати најкасније до 01.04.2022.године до 11.00 часова, на адресу Здравствени центар Врање ЈЈ Лунге бр. 1 Врање.

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком „ Понуда за набавку услуга - Одржавање индустријских веш машина, Н СЗ 02/22 не отварати“

          За све информације можете се обратити путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 017/427-832

 

                        

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 02/22

Одржавање индустријских веш машина

 

Ред.бр.

 

 

Назив  резервних делова и услуге

Једин. мере

 

Кол.

 

Јед. цена

без ПДВ-а

Износ

ПДВ-а

Јед. цена

са ПДВ-ом

1

Ispusni ventil EM ventil D-76 220V

комад

1

 

 

 

2

Grejč 4000W/380v

комад

1

 

 

 

3

Grejač sušare 1000W/220V

комад

1

 

 

 

4

Reducir maha A-75

комад

1

 

 

 

5

Meh nivoa

комад

1

 

 

 

6

Osovina sušare RS-20 noseća

комад

1

 

 

 

7

Osovina sušare RS-20 pogonska

комад

1

 

 

 

8

Vodilno kolo NT

комад

1

 

 

 

9

Ležaj osovine sušare SKF 204

комад

1

 

 

 

10

Turbina ventilatora sušare RS-20

комад

1

 

 

 

11

Klin kaiš 13x1650 BAR

комад

1

 

 

 

12

Membrana ¾“ CEME

комад

1

 

 

 

13

Membrana 1“ ODE

комад

1

 

 

 

14

Časovno sušare

комад

1

 

 

 

15

Guma Vrata PC-20

комад

1

 

 

 

16

Vodni EM ventil ¾“ CEME

комад

1

 

 

 

17

Vodni trokratni ventil

комад

1

 

 

 

18

Invertor VZA44POBAA

комад

1

 

 

 

19

Sonda L 6

комад

1

 

 

 

20

Kombistat sušare IT-183 0-200C

комад

1

 

 

 

21

Molton platno PN-17EU

комад

1

 

 

 

 

22

Сервис, одржавање и уградња резервних делова за индустријске веш машине  марке „Примат“ од 25кг

 
Радни сат

 

1

 

 

 

Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:

 

Износ ПДВ-а

 

Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:

 

Укупна цена радног сата без ПДВ-а + цена резервних делова безн ПДВ-а

 

Време важења понуде

(не краће од 60 дана од дана јавног отварања понуда)

 

Рок одазива на интервенцију

(максимум 2 дана од момента позива наручиоца укључујући и суботу)

 

Гарантни рок за услуге

(не краће од 6 месеци)

 

 

Гарантни рок резервних делова

(не краће од 6 месеци)

 

 

Рок извршења услуге

(не дуже од 3 дана од захтева наручиоца)

 

 

Рок плаћања

60 дана од дана фактурисања рачуна

Доступност приликом позива на одазив на интервенцију:

24 сата сваког радног дана укључујући и викенд (субота и недеља)

  Датум:_________________                                                                                           Потпис овлашћеног лица

 

 Место:_________________                                      М.П.                                       _____________________

                                                                                             

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

1.

Место вршење услуга-  објекти Здравственог центра Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање.

Понуђач ће бити позван од стране наручиоца. Позивом се сматра сваки позив у форми писменог дописа (факс, допис и сл.) од стране овлашћеног лица техничке службе ЗЦ Врање.

Позив у писменој форми мора да садржи опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију.

2.

Време одазива на интервенцију је максимално 2 дана од момента позива од стране овлашћеног лица наручиоца, укључујући и суботу

Рок извршења услуге је не дужи од 3 дана од захтева наручиоца.

 

Назив oпреме

Комада

Произвођач

Индустријске веш машине од 25кг

4

„Примат“ Марибор

 

Индустријске сушаре од 25 кг

2

„Примат“ Марибор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net