Оглас за пријем у радни однос на одређено време - домар/мајстор одржавања - аутомеханичар

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-5141

Датум: 19.07.2022.године

Врање

 

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-5140 од 19.07.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, за период најдуже до три месеци са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Домар/мајстор одржавања - Аутомеханичар, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови:

средње образовање,

изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима, као и сертификат за аутомеханичара.

 

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.9. Примарна здравствена заштита:

- врши контролу исправности уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

– обавља  аутомеханичарске и сл. Послове,као и друге радове одржавања и поправки;

– обавештава  шефа возног парка о уоченим кваровима и недостацима;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом и контакт телефоном
  • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
  • Фотокопију дипломе/сведочанства
  • Фотокопију сертификата (уз основно образовање)
  • Фотокопију доказа о радном искуству за наведено радно место
  • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи или неком од приложених докумената).

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

            Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 37"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

                                                                                            В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                             ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                            Др Саша Ђорђевић

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net