Поништава се јавни оглас бр. 01-5141 од 19.07.2022године ( број 37 )

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-5271

Датум: 25.07.2022. године

В р а њ е

 

 

 

 

 

      На основу члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), и члана 23. Статута Здравственог центра Врање в.д. директора Здравственог центра Врање доноси следећу:

 

 

 

О Д Л У К У

о поништењу јавног огласа бр. 01-5141 од 19.07.2022године ( број 37 )

 

 

 

Члан 1.

Поништава се јавни оглас за пријем у радни однсо на одређено време, због повећаног обима посла за период до три месеца, са пуним радним временом за следеће радно место:

 

1. Домар/мајстор одржавања - Аутомеханичар, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

 

Члан 2.

Јавни оглас бр. 01-5141 од 19.07.2022 године ( број 37 )се поништава у целости из техничких разлога.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Министарства здравља и интернет страници Здравственог центра Врање.

 

 

 

                                     В.Д. ДИРЕКТОРА

                       ​​                                                ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                                 Др Саша Ђорђевић

Доставити:

- Одељењу за правне послове        

- Архиви

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net