Јавни позив за достављање затворених писаних понуда за продају расходоване немедицинске опремеЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА 

 

Предмет продаје:

 

 Поступак jавне лицитације путем прикупљања писаних понуда за продају расходоване немедицинске опреме која је неисправна и ван функције,  која су демонтирана из објеката у Здравственом центру Врање приликом реконструкције и адаптације дела објеката Здравственог центра у Врању по почетним ценама у складу са Одлуком Привременог управног одбора Здравственог центра Врање бр.02-4864/3  од 11.07.2022. године. 

ПАРТИЈА 1: Лифт  између ламела  „А“ и „Ц“ као и лифт  у ламели „Б“ производње „Дака“

-ремнице лифтова израђене од легуре алуминијума по почетној цени од 100 дин/кг

-мотори од  лифтова почетна цена 35 дин/кг;

-сви остали делови лифтова од гвожђа почетна цена  22 дин/кг

ПАРТИЈА 2: Тлачна посуда бојлера запремине 5000 литара комада 3

-Почетна цена је 22 дин/кг

ПАРТИЈА 3: Тлачна посуда бојлера запремине 2000 литара комада 1

-Почетна цена је 22дин/кг

ПАРТИЈА 4: Цеви за топловодно грејање разичитог попречног пресека

-Почетна цена је 22дин/кг

ПАРТИЈА 5: Топловодни котао производње „ЕМО“ Цеље капацитета 2,32MW комада 3

-Почетна цена је 250.000 дин/по комаду

ПАРТИЈА 6: Старе челичне предизоловане црне цеви и кривине различитог попречног

 -Почетна цена је 30 дин/кг

ПАРТИЈА 7: Болеснички кревети од челичног материјала

 -Почетна цена је 22 дин/кг

ПАРТИЈА 8: Болеснички кревети,  столице  или надказне од алуминијумског  материјала

 -Почетна цена је 100 дин/кг

ПАРТИЈА 9: Металне надказне и оквири од  металних односно челичних врата  и прозора

 -Почетна цена је 22 дин/кг

 

Напомена: тежина за предмет продаје од Партије 1. до  Партије 9. ће бити проверавана на баждареној ваги у тренутку преузимања.Цене не подлежу ПДВ-у.

Учесник лицитације може да поднесе пријаву за jедан или више предмета продаје.

Пријава се може поднети путем поште или лично на адресу: 

 

Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање

Пријаву за учешће треба поднети у запечаћеној коверти са назнаком: 

 

„ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА РАСХОДОВАНУ НЕМЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ , за партију под бројем _______ „.

   Пријава се сматра благовременом ако је примљена у писарници ЗЦ Врање осмог дана од објављивања у средсвима јавног информисања (дневни лист „Данас“ )  до 11.00 часова.   

   Увид у предмет продаје биће омогућен свим заинтересованим лицима сваког радног дана од 11.00 – 12.00 часова, уз предходну најаву на тел: 064/866-3-155 . Лице за контакт: Љиљана Ристић

Предмет продаје из овог огласа продаје се у виђеном стању. Понуђач подношењем пријаве прихвата услове лицитације.Документација за пријаву по јавном огласу може се преузети са интернет странице Здравственог центра Врање www.zcvranje.com

Јавно отварање писаних пријава обавиће се пред комисијом истог дана дана истиче рок за пријем понуда  са почетком у 12.00 часова у Дому здравља Врање, на другом спрату у великој сали. 

Право учешћа имају понуђачи који доставе потпуну документацију, која мора да садржи: 

1) Пријава за учешће;

2) Потписан и оверен Модел уговора;

3) Копија регистрационог Решења;

4) Потврда надлежног пореског органа о измиреним доспелим порезима, не старија од 6 месеци;

5) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Р.Србије;

6) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава складиштење и/или третман неопасног отпада на локацији оператера, и сва потребна документација прописана законском регулативом која регулише управљање опасним отпадом.

Уколико понуђач није носилац једне од тражених дозвола потребно је да достави документ о пословној сарадњи са носиоцем дозволе (уговор, овлашћење и сл.)

У случају да прва лицитација не успе, друга јавна лицитације ће се одржати у року од пет дана, од дана одржавања прве јавне лицитације, са истом сатницом пријема и отварања понуда.

                                                                                                       

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net