Оглас за пријем у радни однос на одређено време - спремач/спремачица

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-5618

Датум: 08.08.2022.године

Врање

 

          На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 01-5617 од 08.08.2022. године,в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за следећa раднaместа:

1. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 2 (два) извршилаца у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање, ради замене привременог одсутног радника до њиховог повратка на рад.

Услови: основно образовање

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3.

-одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

-одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе

 

Заинтересовани кандидати подносе:

Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном
Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
Фотокопију сведочанства
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на сведочанству/диплому или на неком од приложених докумената)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неисправне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 40"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net