Оглас за јавну лицитацију за издавање у закуп грађевинског земљишта за лоцирање монтажних малопродајних објеката

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-1539
Датум: 23.02.2022.године

        На основу одлуке Управног одбора  Здравственог центра Врање бр. 01-906/5 од 27.01.2022. године, вд директор-а  Здравственог центра Врање  расписује

 О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ     ЗЕМЉИШТА  ЗА ЛОЦИРАЊЕ МОНТАЖНИХ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКТА


  1. Расписује се Оглас за Јавну лицитацију  путем прикушљања писаних понуда за закуп грађевинског земљишта  у Здравственом центру Врање , за лоцирање монтажних малопродајних објеката ради лоцирања  монтажних објеката (киоска за продају дуванских производа , готових прехрамбених производа и пружања угоститељских услуга)и то:
  2. грађевинско земљиште које се налази испред улазне капије Здравственог центра Врање КО 6573 површине 27 м/2;
  3. грађевинско земљиште које се налази испред Службе ХМП ОЈ Дом здравља  Врање Здравственог центра Врање КО 6573 површеине 8 м/2;
  4. грађевинско земљиште које се налази испред Службе ХМП  ОЈ Дом здравља  Врање Здравственог центра Врање КО 6573 површеине 10 м/2;

-Грађевинско земљиште се издаје у закуп на период од 5 година, уз могућност раскида уговора, као и измена и допуна Уговора на основуАнекса уговора уз сагласност обе уговорне стране.Почетна цена 55 динара за 1 м/2 по дану за објекте до 12 м/2, односно 33 динара по 1 м/2 дневно за објекте преко 12 м/2.У другом случају до 12 м/2 се обрачунава износ 55 дин,  од 13 м/2 износ по 33 дин за  м/2 по дану.
-Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
 II.  Услови за пријављивање на јавну лицитацију
1. Право пријаве на оглас имају сва правна и физичка лица. Испуњеност услова за пријављивање на јавну лицитацију понуђач доказује документима и то:
-за правна лица: назив, седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа), потпис овлашћеног лица и печат,
-за физичка лица: фотокопија личне карте, ако је то лице приватни предузетник има тични број радње из јединственог регистра радњи, као и порески идентификациони број.
III Документација за пријављивање на јавну лицитацију
- формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан),
- нацрт уговора о закупу (оверен и парафиран)
- фотокопија личне карте за физичка лица, односно извода из привредног регистра  за правна лица.
 Документација за пријаву по јавном огласу може се преузети са интернет странице Здравственог центра В рање wwwzcvranje.com

Наведена документација се  доставља у затвореној коверти преко писарнице достављана адресу З. Ц Врање ул.Ј.Ј. Лунге бр. 1 са назнаком „за лицитацију, бр.локације ______“

Рокови:

           - Пријем писаних понуда 8 дана, од дана објављивања текста јавне лицитације у дневном листу „Данас“ до 10 часова, преко писарнице ЗЦ Врање. Отварање приспелих понуда у  11 часова, у дану истека рока за пријем писаних понуда;

Обавештење о прецизирању рока за пријем понуда за јавну лицитацију за издавање у закуп грађевинског земљишта за лоцирање монтажних малопродајних објеката
 

Текст јавног огласа  за јавну лицитацију за издавање у закуп грађевинског земљишта за лоцирање монтажних малопродајних објеката је  објављен дана 24.02.2022. године у дневном листу "ДАНАС" .Како је рок за пријем писаних понуда 8 дана, од дана објављивања, овим путем се прецизира рок за пријем писаних  понуда а то је  04.03.2022 године до 10 часова. Отварање приспелих писаних понуда 04.03.2022. године у 11 часова.

У случају да по првој јавној лицитацији не приспе ниједна писана понуда за поједину или све локације које су предмет лицитације, одређује се накнадни рок  за пријем писаних понуда 15 дана, од дана објављивања у дневном листу "Данас" а то је 11.03.2022. године до 10 часова.

У случају да по првој јавној лицитацији, не приспе ниједна писана понуда за поједину или све локације које су предмет лицитације,одређује се накнадни рок за пријем писаних понуда 15 дана, од дана објављивања у дневном листу „Данас“ до 10 часова.  Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 017/424-205 , особа за контакт дипл.правник Небојша Љубић.

Пратећу документацију можете преузети ОВДЕ

 

                                                                                                                                                                                                   

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net