Здравствени центар Врање - Позив за давање понуда: поправка противпожарне централе

 ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

 

Назив и адреса наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предмет набавке: Поправка противпожарне централе

Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума цена.

Начин подношења понуда и рок за подношење: Понуде послати најкасније до 28.03.2022.године до 11.00 часова, на адресу Здравствени центар Врање ЈЈ Лунге бр. 1 Врање.

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуга Поправка противпожарне централе Н СЗ 01/22 не отварати“

          За све информације можете се обратити путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 017/427-832

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 01/22

Поправка противпожарне централе

 

 

Називуслуге

Јединица

мере

Колич.

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Napojna jedinica TRAFO 24VDC (isporuka + ugradnja)

 

komad

 

1

 

 

 

 

2.

Ulazno/ izlazni modul A01.000.81 (isporuka+ugradnja+programiranje

 

komad

 

1

 

 

 

 

3.

Adresabilno optički detector požara tip ALN-EN Hochiki

 

komad

 

1

 

 

 

 

4.

Radni sat

sat

 

 

 

 

 

5.

Putni troškovi

km

 

 

 

 

 

6.

Izdavanje isprave o kontrolisanju nakon ugradnje delova I dovođenje instalacije u ispravnom stanju

 

komad

 

1

 

 

 

 

Укупна вредност партије, без ПДВ-а

 

Укупна вредност партије, са ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

Здравствени центар Врање одељење психијатрије ОЈ Болнице

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуга

Време важења понуде

(не може бити краће од 30 дана од дана отварања)

 

 

    Датум:_________________                                                                                  Потпис овлашћеног лица  понуђача                                                                                                                                                               

     Место:_________________                                                М.П                                   _____________________            

                                                                                       

 

   

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

1.

Рок извршења услуге је до 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

2.

Место извршења услуге Здравствени центар Врање одељење психијатрије ОЈ Болнице .

3.

Рок за доставу извештаја је 10 дана по извршеној услузи.

 

4.

Опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара:

Инсталирани уређај на систему:

-          PP Centrala tip Alpha Quadel 1100, 1 komad sa jednom adresabilnom petljom

-          Adresabilni optički detektori dima tip Hochiki Europe (UK) Ltd ALN-EN 36 komada

-          Adresabilni ručni javljači požara tipa Hochiki Europe (UK) Ltd HCP-E (SCI) 6 komada

-          Adresabilni termodiferencijalni detektori požara tipa Hochiki Europe (UK) ATJ-EN 1 komad

-          Konvencionalne sirene tipa Banshee Excel Audible Warning Device 3 komada

Извршне функције система

-          Активирање алармних сирена за пожар (звучна и светлосна сигнализација)

Кабловска инсталација

-          За међусобно повезивање јављача пожара са ПП централом постављен је кабал JH(St)H 2x2x0,8mm.

-          Напајање сирена врши се из ПП централе без халогеним ватротпорним кабловима типа JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 FE180/E90са интегритетом рада од барем 90 мин. у случају пожара.

-          Напајање ПП централе изведено је безхалогеним ватроотпорним каблом типа N2XH.

Резервно напајање

-          Акумулаторске батерије 2 комада Х 12V/7,0Ah

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net