Позив за давање понуда - Услуге интернета

 

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

Назив и адреса наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предмет набавке: Услуге интернета

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Начин подношења понуда и рок за подношење: Понуде послати најкасније до 04.05.2022.године до 11.00 часова, на адресу Здравствени центар Врање ЈЈ Лунге бр. 1 Врање.

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуге интернета – Н СЗ 07/22 не отварати“

          За све информације можете се обратити путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

                                               

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 07/22

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

 

АДРЕСА

 

БР. ТЕЛ. / ФАКС

 

Е-МАИЛ

 

МАТИЧНИ  БРОЈ

 

ПИБ

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 

БРОЈ РАЧУНА И  БАНКА

 

 

Партија 1- Услуга интернета

Интернет услуге

Месечна претплата без ПДВ-а

Број месеци

Годишња претплата без ПДВ-а

 

Интернет приступ преко оптике

100/50 Мб/с

Ј.Ј.Лунге бр.1, Врање

 

12

 

 

017421628

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

20/4 Мб/с

Боре Станковића бр.16, Врање

 

12

 

 

0177456004

Интернет приступ са статичком ИП адресом

 

50/8 Мб/с

Краља Петра I ослободиоца ББ, Врањска Бања

 

12

 

 

0177457101

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

20/4 Мб/с

 

Власе ББ, Власе

 

12

 

 

017422791

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

Боре Станковића бр.16, Врање

 

12

 

 

017428870

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

Милентија Поповића бр.1, Врање

 

12

 

 

017420310

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Партизански пут бр.9, Врање

 

12

 

 

017441934

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Ћуковац ББ, Врање

 

12

 

 

017448020

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Корбевац ББ, Врањска Бања

 

12

 

 

0177450505

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Ристовац ББ, Врање

 

12

 

 

01759046

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Ратаје ББ, Врање

 

12

 

 

017445006

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Вртогош ББ, Врање

 

12

 

 

017441884

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Тибужде ББ, Врање

 

12

 

 

017444055

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Дубница ББ, Врање

 

12

 

 

0177404750

Интернет приступ са статичком ИП адресом

 

50/8 Мб/с

 

Цетињска бр.2, Врање

 

12

 

 

017415640

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање

 

12

 

 

017427832

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање

 

12

 

 

0177100633

Интернет приступ са динамиком ИП адресом

 

10/1 Мб/с

 

Барелић ББ, Врање

 

12

 

Укупна вредност без ПДВ-а

 

 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом

 

 

 

Рок плаћања:

 

60 дана од дана  испостављања фактуре

 

 

 

 

Напомена

 

 

 

               

 

 Техничка спецификација за Партију 1- Услуга интернета

 • Предмет набавке су услуге коришћења интернета, односно приступа интернету;
 • Приступ интернету неограничен, стална веза са интернетом без прекида и нестабилности у раду због чега је потребно да се услуге реализују крутом везом (жичано, преко бакарног или оптичког кабла);
 • Преносни медијум до локације са протоком 100/50 Мб/с (р.бр.1) мора бити оптички кабл и то подземни у целом распону од локације Понуђача са које реализује сервис локације Наручиоца у улици Ј.Ј.Лунге бр.1, Врање;
 • Оператор мора да обезбеди рутер за реализацијууслуге на локацији са брзином 100/50 Мб/с, односно модеме за реализацију услуге на осталим локацијама;
 • Отпочињање уклањање квара у року од 1 сата од пријаве, отклањање кварова одмах, а нјдуже 24 часа, од дана састављања записника о рекламацији или од дана писменог или усменог захтева Наручиоца;
 • Понуђач без накнаде мора обезбедити инфраструктуру и опрему за повезивање Наручиоца са инфраструктуром Понуђача;
 • Модеми за интернет морају бити најмање четворопортни;
 • Модеми за интернет(осим рутера) морају имати могућности wifi услуге;
 • Максимални рок за успостављање услуге на свим локацијама је 10 дана од дана потписивања Уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

                                                                                                        ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 07/22

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

 

АДРЕСА

 

БР. ТЕЛ. / ФАКС

 

Е-МАИЛ

 

МАТИЧНИ  БРОЈ

 

ПИБ

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 

БРОЈ РАЧУНА И  БАНКА

 

 

Партија 2-Регистрација националног домена и маил услуга

Услуге

Месечна претплата без ПДВ-а

Број месеци

Годишња претплата без ПДВ-а

Регистрација националног домена

 

 

12

 

Маил услуга са

 

 

 

12

 

Укупна вредност без ПДВ-а

 

 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом

 

 

 

Рок плаћања

60 дана од испоруке фактуре

 

Техничка спецификација за Партију 2- Регистрација националног домена и маил услуга

 • Предмет набавке су регистрација националног домена и отварање маил бокса уз дефинисање маил налога;
 • Регистровати национални домен zcvranje@rs (novi domen);
 • Обезбедити маил бокс величине 100 ГБ;
 • Могућност приступа маил налогу из било ког интернет претраживача, емаил клијента или мобилне платформе;
 • Могућност отватања неограниченог броја маил налога са флексибилном величином маил бокса;
 • Самостално подешавање броја и жељене величине појединих маил боксова;
 • Антиспам и антивирус заштита сваког пријемног сандучета.

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

 

 

У складу са чланом 118. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,

као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Понуђач _____________________________________________           

 [навести назив понуђача]

у поступку набавке услуге- Интернет услуге,  Н- СЗ 07/22, испуњава све услове из чл. 111. Став 1 тачка 1 до 5 и то:

 1. Није осуђиван за једно или више кривичних дела
 2. Измириои све порезе и доприносе
 3. Није повредио обавезе у области животне средине, социјалног и радног права
 4. Нема сукоба интереса
 5. Није вршио непримерени утицај на поступак

 

 

Место:_____________                                                                                                   Понуђач:

Датум:_____________                                           М.П.                                _____________________           

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net