Јавни позив за достављање затворених писаних понуда

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА

Документацију можете преузети ОВДЕ

Предмет продаје:

 Расходоване немедицинск опрема која је неисправна и ван функције,  која је демонтирана из објеката у Здравственом центру Врање приликом реконструкције и адаптације дела објеката Здравственог центра у Врању по почетним ценама које је одредио вештак машинске струке у својим налазима и Мишљењима бр.04-1512 од 12.05.2022. године,04-1512/1 од 12.05.2022.године, бр.04-1579 од 18.05.2022. године, и Извештаја и  предлога  вештака машинске струке бр.04-1706 од 30.05.2022. године.

ПАРТИЈА 1: Лифт  између ламела  „А“ и „Ц“ као и лифт  у ламели „Б“ производње „Дака“

-ремнице лифтова израђене од легуре алуминијума по почетној цени од 100 дин/кг

-мотори од  лифтова почетна цена 50 дин/кг;

-сви остали делови лифтова  почетна цена  28 дин/кг

ПАРТИЈА 2: Тлачна посуда бојлера запремине 5000 литара комада 3

-Почетна цена је 28 дин/кг

ПАРТИЈА 3: Тлачна посуда бојлера запремине 2000 литара комада 1

-Почетна цена је 28дин/кг

ПАРТИЈА 4: Цеви за топловодно грејање разичитог попречног пресека

-Почетна цена је 28дин/кг

ПАРТИЈА 5: Топловодни котао производње „ЕМО“ Цеље капацитета 2,32MW комада 3

-Почетна цена је 250.000 дин/по комаду

ПАРТИЈА 6: Старе челичне предизоловане црне цеви и кривине различитог попречног

 -Почетна цена је 30 дин/кг

ПАРТИЈА 7: Болеснички кревети од челичног материјала

 -Почетна цена је 28 дин/кг

ПАРТИЈА 8: Болеснички кревети,  столице  или надказне од алуминијумског  материјала

 -Почетна цена је 100 дин/кг

ПАРТИЈА 9: Металне надказне и оквири од  металних односно челичних врата  и прозора

 -Почетна цена је 28 дин/кг

Напомена: тежина за предмет продаје од Партије 1. до  Партије 9. ће бити проверавана на баждареној ваги у тренутку преузимања.Цене не подлежу ПДВ-у.Учесник лицитације може да поднесе пријаву за jедан или више предмета продаје.Пријава се може поднети путем поште или лично на адресу:

Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање

Пријаву за учешће треба поднети у запечаћеној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА РАСХОДОВАНУ НЕМЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ , за партију под бројем _______ „.

   Пријава се сматра благовременом ако је примљена у писарници ЗЦ Врање осмог дана од објављивања у средсвима јавног информисања (дневни лист „Данас“ )  до 11.00 часова.  

   Увид у предмет продаје биће омогућен свим заинтересованим лицима сваког радног дана од 11.00 – 12.00 часова, уз предходну најаву на тел: 064/866-3-155 . Лице за контакт: Љиљана Ристић

Предмет продаје из овог огласа продаје се у виђеном стању. Понуђач подношењем пријаве прихвата услове лицитације.Документација за пријаву по јавном огласу може се преузети са интернет странице Здравственог центра Врање wwwzcvranje.com

Јавно отварање писаних пријава обавиће се пред комисијом истог дана дана истиче рок за пријем понуда  са почетком у 12.00 часова у Дому здравља Врање, на другом спрату у великој сали.

Право учешћа имају понуђачи који доставе потпуну документацију, која мора да садржи:

1) Пријава за учешће;2) Потписан и оверен Модел уговора;3) Копија регистрационог Решења;4) Потврда надлежног пореског органа о измиреним доспелим порезима, не старија од 6 месеци;

5) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Р.Србије;

6) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава складиштење и/или третман неопасног отпада на локацији оператера, и сва потребна документација прописана законском регулативом која регулише управљање опасним отпадом.

Уколико понуђач није носилац једне од тражених дозвола потребно је да достави документ о пословној сарадњи са носиоцем дозволе (уговор, овлашћење и сл.)

У случају да прва лицитација не успе, друга јавна лицитације ће се одржати у року од пет дана, од дана одржавања прве јавне лицитације, са истом сатницом пријема и отварања понуда.

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

Број: 04-3696/1

Датум: 30.05.2021.године

 

     На основу Одлука Управног одбора Здравственог центра Врање број  бр.02-1973/6, 02-1973/6-1, 02-1973/6-2, 02-1973/7 од 15.03.2022. године, и 02-3718/2, 02-3718/3 од 27-04.2021 .године, и 02-3695 од 30.05.2022. године,Одлуке о покретању поступка јавне лицитације путем прикупљања писаних понуда  заведеној у Здравственом центру Врање под бројем 01-3696  од  30.05.2022.године,Комисија за спровођење поступка јавне лицитације образована Решењем број  01-3697 од 30.05.2022.године припремила је:

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

за спровођење поступка лицитације

 

 

Документација садржи:

 1. Јавни позив за прикупљање понуда
 2. Упутство за спровођење лицитације
 3. Образац пријаве
 4. Модел уговора

 

 

Мај, 2022.године

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 

Предмет продаје:

 

 Расходоване немедицинск опрема која је неисправна и ван функције,  која је демонтирана из објеката у Здравственом центру Врање приликом реконструкције и адаптације дела објеката Здравственог центра у Врању по почетним ценама које је одредио вештак машинске струке у својим налазима и Мишљењима бр.04-1512 од 12.05.2022. године,04-1512/1 од 12.05.2022.године, бр.04-1579 од 18.05.2022. године, и Извештаја и  предлога  вештака машинске струке бр.04-1706 од 30.05.2022. године.

 

ПАРТИЈА 1: Лифт  између ламела  „А“ и „Ц“ као и лифт  у ламели „Б“ производње „Дака“

-ремнице лифтова израђене од легуре алуминијума по почетној цени од 100 дин/кг

-мотори од  лифтова почетна цена 50 дин/кг;

-сви остали делови лифтова  почетна цена  28 дин/кг

ПАРТИЈА 2: Тлачна посуда бојлера запремине 5000 литара комада 3

-Почетна цена је 28 дин/кг

ПАРТИЈА 3: Тлачна посуда бојлера запремине 2000 литара комада 1

-Почетна цена је 28дин/кг

ПАРТИЈА 4: Цеви за топловодно грејање разичитог попречног пресека

-Почетна цена је 28дин/кг

ПАРТИЈА 5: Топловодни котао производње „ЕМО“ Цеље капацитета 2,32MW комада 3

-Почетна цена је 250.000 дин/по комаду

ПАРТИЈА 6: Старе челичне предизоловане црне цеви и кривине различитог попречног

 -Почетна цена је 30 дин/кг

ПАРТИЈА 7: Болеснички кревети од челичног материјала

 -Почетна цена је 28 дин/кг

ПАРТИЈА 8: Болеснички кревети,  столице  или надказне од алуминијумског  материјала

 -Почетна цена је 100 дин/кг

ПАРТИЈА 9: Металне надказне и оквири од  металних односно челичних врата  и прозора

 -Почетна цена је 28 дин/кг

Напомена: тежина за предмет продаје од Партије 1. до  Партије 9. ће бити проверавана на баждареној ваги у тренутку преузимања.Цене не подлежу ПДВ-у.

Учесник лицитације може да поднесе пријаву за jедан или више предмета продаје.

Пријава се може поднети путем поште или лично на адресу:

 

Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање

Пријаву за учешће треба поднети у запечаћеној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА РАСХОДОВАНУ НЕМЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ , за партију под бројем _______ „.

 

   Пријава се сматра благовременом ако је примљена у писарници ЗЦ Врање осмог дана од објављивања у средсвима јавног информисања (дневни лист „Данас“ )  до 11.00 часова.  

   Увид у предмет продаје биће омогућен свим заинтересованим лицима сваког радног дана од 11.00 – 12.00 часова, уз предходну најаву на тел: 064/866-3-155 . Лице за контакт: Љиљана Ристић

Предмет продаје из овог огласа продаје се у виђеном стању. Понуђач подношењем пријаве прихвата услове лицитације.

Документација за пријаву по јавном огласу може се преузети са интернет странице Здравственог центра Врање wwwzcvranje.com

Јавно отварање писаних пријава обавиће се пред комисијом истог дана дана истиче рок за пријем понуда  са почетком у 12.00 часова у Дому здравља Врање, на другом спрату у великој сали.

Право учешћа имају понуђачи који доставе потпуну документацију, која мора да садржи:

 

1) Пријава за учешће

2) Потписан и оверен Модел уговора

3) Копија регистрационог Решења

4) Потврда надлежног пореског органа о измиреним доспелим порезима, не старија од 6 месеци.

5) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Р.Србије.

6) Важећа дозвола издата од стране надлежног органа, којом се правном лицу или предузетнику одобрава складиштење и/или третман неопасног отпада на локацији оператера, и сва потребна документација прописана законском регулативом која регулише управљање опасним отпадом.

Уколико понуђач није носилац једне од тражених дозвола потребно је да достави документ о пословној сарадњи са носиоцем дозволе (уговор, овлашћење и сл.)

 

У случају да прва лицитација не успе, друга јавна лицитације ће се одржати у року од пет дана.

 

Јавна лицитација ће се спровести прикупљањем писаних понуда.

 

Уговор ће се закључити са понуђачем који понуди највећу цену. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, следећи најповољнији понуђач може бити позван да закључи уговор.

Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 064/809-2-111.

Особа за контакт: Небојша Љубић.

Документација за пријаву се може преузети са сајта www.zcvranje.com: ОВДЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ристић Љиљана, ............................................................председник

                                                                           Небојша Љубић, дипл.прав .................................................. члан;

                                                                           Владимир Станковић дипл.прав. ........................................ члан

                                                                           Владимир Ристић, шеф техничке службе .......................... члан

                                                                           Зоран Стевановић, бравар ................................................... члан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

 1. ПРОЦЕС СПРОВОЂЕЊА

Продавац задржава право да документацију допуни или измени до најкасније 5 (пет) дана до одржавања јавног надметања.

Учесници немају право на било какав повраћај трошкова уколико су их имали током припреме и учествовања у процесу јавне лицитације, па ни у случају поништења или промене процедура јавне лицитације.

 

 1. ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Предмет лицитације је продаја  расходоване немедицинска  и  медицинска опрема која је неисправна и ван функције,  која је демонтирана из објеката у Здравственом центру Врање приликом реконструкције и адаптације дела објеката Здравственог центра у Врању по почетним ценама које је одредио вештак машинске струке у својим налазима и мишљењима бр.04-1512 од 12.05.2022. године,04-1512/1 од 12.05.2022.године, и бр.04-1579 од18.05.2022. године, и  Извештаја и  предлога  вештака машинске струке бр.04-1706 од 30.05.2022. године, како је наведено у огласу.

 

 1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ
  • Опште одредбе

Пријава се сматра благовременом уколико је до дана и сата наведеног у огласу примљена код продавца (без обзира на начин достављања, лично или поштом).

Учесник може поднети само једну пријаву за учешће на лицитацији. Подношењем пријаве учесник у потпуности прихвата услове и процедуру лицитације.

 • Садржина пријаве

Право учешћа имају понуђачи који доставе потпуну документацију, како је наведено у огласу.

 • Подношење пријаве

Пријава се може поднети путем поште или лично на адресу (у писарници): Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање, у запечаћеној коверти.

 

 1. ПРОЦЕС ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање спроводи Комисија. Комисија доноси одлуке већином гласова. За пуноважно одлучивање неопходно је присуство већине чланова Комисије. Поступак спровођења лицитације води председник Комисије, који своја овлашћења може да пренесе на неког од чланова Комисије.

 

 1. ЕВИДЕНТИРАЊЕ УЧЕСНИКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

   Пре отварања лицитације, председник Комисије / лицитатор позива представнике правног лица, односно законске заступнике да предају комисији овлашћења односно пуномоћја.

      Комисија на самом почетку лицитације започиње евидентирање учесника на лицитацији на месту одржавања лицитације, које обухвата:

 • Проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника
 • Проверу веродостојности овлашћења пуномоћника
 • Проверу захтеване документације за испуњење услова из огласа

 

    Сматра се да су испуњени услови за спровођење лицитације ако је најмање једно лице стекло статус учесника на лицитацији. Учесник или његов овлашћени представник може присуствовати лицитацији.

    У случају да нису испуњени услови за лицитацију из предходног става Комисија ће прогласити лицитацију неуспелом.

 

 1. ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ

Лицитација је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица.

Председник Комисије је дужан да обезбеди једнак третман свих учесника на лицитацији и несметан поступак лицитације.

Након регистрације учесника лицитације лицитатор отвара лицитацију и:

 • Оглашава предмет лицитације
 • Оглашава почетну цену лицитације
 • Објашњава даљи поступак читањем правила тока лицитације и битних елемената уговора
 • Позива учеснике да тражи евентуална појашњења док се не утврди да су сви елементи потпуно јасни.

 

 1. ЛИЦИТАЦИЈА СА ЈЕДНИМ УЧЕСНИКОМ

Ако је само једно лице стекло статус учесника на лицитацији лицитација се сматра успелом.

 

 1. ЛИЦИТАЦИЈА СА ВИШЕ УЧЕСНИКА

Ако је више од једног лица стекло статус учесника на лицитацији, лицитатор чита цене из пријава.

У случају да су цене из две или више пријава исте, као најповољнији понуђач биће проглашен учесник лицитације који је понудио краћи рок преузимања предмета продаје.

У случају да су цене из две или више пријава исте, као и ако је понуђен исти рок преузимања предмета продаје исти, најповољнији понуђач биће извучен путем жреба.

Сви учесници лицитације ће бити писаним путем позвани да присуствују поступку извлачења путем жреба. Уколико су сви учесници присутни на отварању пријава, извлачење путем жреба ће се одржати истог дана, након отварања пријава.

Називи свих учесника биће написани на папирима исте боје и величине, биће стављени у посуду и  председник комисије ће извршити извлачење.

 

 1. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА

   Председник Комисије / лицитатор је задужен да предузима мере у циљу неометаног одвијања тока лицитације.

  За ометање тока лицитације, лицитатор најпре јавно опомиње учеснике и упозорава учеснике о мерама које ће се употребити ако се ометање настави.

Ако учесник лицитације и после опомене омета ток лицитације, лицитатор му изриче меру удаљења која се изврашава добровољно или је извршавају овлашћена лица, задужена за одржавање реда и дисциплине на месту одржавња лицитације.

Учесник својим понашањем омета ток поступка лицитације када:

 • Омета друге учеснике на лицитацији
 • Омета рад Комисије на било који начин.

Учесник лицитације коме је изречена мера удаљења може уложити приговор усмено на записник.

Приговор не одлаже лицитацију, а о основаности приговора одлучује Комисија, непосредно по његовом улагању. Одлука Комисије по приговору је коначна.

 

 1. ЗАПИСНИК

О почетку, току и завршетку лицитације, саставља се записник о лицитацији (у даљем тексту: записник).

Записник садржи:

 • Презиме и име председника, осталих чланова Комисије и записничара
 • Датум и време почетка лицитације
 • Предмет лицитације
 • Почетну цену
 • Списак регистрованих учесника
 • Износ најповољније понуде и податке о најповољнијем понуђачу
 • Изречене мере према учесницима и присутним лицима
 • Приговоре и примедбе учесника
 • Одлуке о приговорима
 • Остале податке од значаја за рад Комисије
 • Датум и време завршетка лицитације

 

Записник потписују: председник Комисије, чланови Комисије и записничар, најповољнији понуђач или његов овлашћени заступник и сви остали учесници на лицитацији

Након што се записник састави и потпише копија се предаје / доставља понуђачима.

 

 1. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о купопродаји ће бити закључен најкасније у року од осам дана од дана одржавња лицитације.

Уколико учесник који је понудио највишу цену, одустане од потписивања уговора, уговор се може понудити учеснику који је понудио другу највишу цену.

Уколико и други учесник одустане, уговор се може понудити следећем учеснику.

Комисија може одлучити да поништи лицитацију ако оцени да су учесници на лицитацији својим понашањем нарушили ток лицитације.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

 

 

 

 

Напомена

Пословно име понуђача

 

 

 

Адреса седишта понуђача

 

 

 

Матични број понуђача

 

 

ПИБ понуђача

 

 

Законски заступник/ Овлашћено лице

(са овлашћењем)

 

 

Контакт телефон, eлектронска адреса

 

 

 

ПАРТИЈА 1: Лифт  између ламела  „А“ и „Ц“ као и лифт  у ламели „Б“ производње „Дака“

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 2: Тлачна посуда бојлера запремине 5000 литара комада 3

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 3: Тлачна посуда бојлера запремине 2000 литара комада 1

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 4: Цеви за топловодно грејање разичитог попречног пресека

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 5: Топловодни котао производње „ЕМО“ Цеље капацитета 2,32MW комада 3

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

 

                                                                       

ПАРТИЈА 6: Старе челичне предизоловане црне цеви и кривине различитог попречног пресека

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 7: Болеснички кревети од челичног материјала

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 8: Болеснички кревети,  столице  или надказне од алуминијумског  материјала

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

ПАРТИЈА 9: Металне надказне и оквири од  металних односно челичних врата  и прозора

 

Понуђена цена по кг

 

Рок преузимања изражен у данима

(од дана потписивања уговора)

 

 

 

 

 

                                                                                    М.П.                                                 Потпис

                                                                                                                               _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О  КУПОПРОДАЈИ

 

(Модел уговора подносиоци пријаве попуњавају и потписују и оверавају печатом)

 

Закључен  између:

 

ПРОДАВЦА: Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1, кога заступа вд директор др Саша Ђорђевић (у даљем тексту: продавац)

ПИБ: 100548147;

Матични број: 07205805

Рачун: 840-367667-17, Управа за јавна плаћања

и

 

КУПЦА: ______________ ____________ ______ кога заступа: _____________  _______

___________(у даљем тексту: купац)

ПИБ:

Матични број:

 

 

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора купопродаја расходованих немедицинских опрема која је неисправна и ван функције,  која је демонтирана из објеката у Здравственом центру Врање приликом реконструкције и адаптације дела објеката Здравственог центра путем прикупљања писаних понуда, а након спроведеног поступка лицитације за продају истих, на основу Одлуке УО ЗЦ Врање број Одлукама Управног одбора Здравственог центра  Врање бр.02-1973/6, 02-1973/6-1, 02-1973/6-2, 02-1973/7 од 15.03.2022. године, 02-3718/2, 02-3718/3 од 27-04.2021 и 02-3686 од 30.05.2022. године и Одлуке о покретању поступка јавне лицитације  путем писаних прикупљања понуда 01-3696  од  30.05.2022.год.

 

Члан 2.

Предмет уговора је:

  Партија бр. ____________________________________, по цени од  _______________________ дин/кг.

 (попуњава продавац приликом припремања уговора)

 

Члан 3.

Време трајања уговора је до коначне реализације, у ком периоду ће купац изршити преузимање предмета уговора.   

(важи за преедмет продаје од 1. до 9.)

Трошкови преузимања, мерења, утовара и транспорта падају на терет купца.

Мерење ће се вршити у присуству представника обе уговорне стране, на ваги која је усклађена са позитивним прописима.

О преузетој количини материјала ће се уредно сачинити документ.

 

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да продавац испостави фактуру, након преузимања предмета купопродаје, за преузету количину истих.

Купац се обавезује да цену утврђену у члану 2. плати у року од 5 дана од дана преузимања предметa уговора, на жиро рачун продавца.

 

Члан 5.

(важи за предемт продаје од 1. до 9.)

Уговорне стране се обавезују да попуњавају Документ о кретању отпада, свако у складу са својим обавезама прописаним Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

 

 

Члан 6.

Уговор престаје са важењем:

 • истеком рока на који је закључен
 • сагласншћу уговорних страна
 • уколико наступе непредвиђене околности

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговор под условом да је своје обавезе у потпуности испунила.

Уговорна страна која жели да раскине уговор, обавезује се да предходно, другој уговорној страни, достави обавештење у писменој форми о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 8 дана, за испуњење обавеза.

 

Члан 7.

Измена и допуна Уговора може се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона о облигационим односима.

 

Члан 8.

Сва спорна питања  у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорених страна. 

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред  надлежним судом.

 

Члан 9.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерака, од којих свака страна задржава по 2 (два)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        КУПАЦ                                                                     ПРОДАВАЦ

                                                                                                           ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

                                _______________                                                  _____________________

                                                                                                                    др Саша Ђорђевић

 

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net