Оглас за пријем у радни однос на одређено време - возач (2 извршиоца)


ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-6030

Датум: 30.08.2022.године

Врање

 

          На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-6029 од 30.08.2022. године,в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

 пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, за период најдужедо 6 (шест) месеци, са скраћеним радним временом за следеће радно место:

 

1. Возач у хитној медицинској помоћи, 2 (два) извршиоца, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.7. Примарна здравствена заштита: 

Обавља послове возача, стара се о техницкој исправности и хигијени возила, ради на одрзавању возила, припрема и вози возило на технички преглед.
Возач хитне службе је члан екипе за хитну медицинску помоћ.
врши хитан санитетски превоз пацијената;
врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;
надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

        Учествује у свим активностима збрињавања повредјених и оболелих по налогу шефа екипе, ради и друге послове по налогу начелника службе

 

Заинтересовани кандидати подносе:

Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
Фотокопију дипломе
Фотокопију возачке дозволе
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на  дипломи или неком од приложених докумената).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 46"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

                                                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                            ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                           Др Саша Ђорђевић

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net