Информатор о раду

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

ИНФОРМАТОР ЗДРАВСТВЕНОГ  ЦЕНТРА  ВРАЊЕ

 *

*    *

На основу члана 39. и 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/2004 и 54/2007) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа, донетог од стране Повереника за информације од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.57/2005), директорка Здравственог центра Врање објавила је

 

*

*    *

И Н Ф О Р М А Т О Р

о раду Здравственог центра Врање – O.Ј. Дома здравља Врање и О.Ј. Опште болнице Врање

в.д. директор Здравственог центра Врање, др Саша Ђорђевић, специјалиста опште хирургије

 

 

 

*

*    *

 

Овим информатором ближе се одређује садржина, обим, као и поступак за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у Здравственом центру Врање.

*

*    *

 О.Ј. Дом здравља Врање

управница О. Ј. Дома здравља Врање, др Милица Јазиковић, специјалисткиња клиничке биохемије

главни техничар, Миша Величковић

*

*    *

 

 1. Дом здравља Врање је организациона јединица у оквиру Здравственог центра Врање који је са својством правног лица, чији је оснивач Министарство здравља Републике Србије.

Седиште О.Ј. Дома здравља Врање, О.Ј. Опште болнице Врање и Здравственог центра Врање је у Врању, адреса: Јована Јанковића Лунге, број 1.

Визија и Мисија О.Ј. Дома здравља Врање

Стручан и едукован кадар О.Ј. Дома здравља Врање уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана.

О.Ј. Дом Здравља Врање је акредитован, мултидисциплинаран и савремени дијагностичко-терапеутски центар, који пружа ефикасну превентивну и куративну здравствену заштиту.

Циљеви и задаци руководства:

 • Пружање услуга корисницима по највишим светским стандардима
   
 • Конструктивна и доследна примена водича добре праксе
 • Побољшање услова рада и савремено опремање установе
 • Развој информационог система
 • Активна сарадња са окружењем, стручно-научним институцијама и субјектима који могу да пруже финансијску подршку
 • Савремена консултативно-специјалистичка здравствена заштита ослоњена на најновија сазнања и могућности савремене дијагностичке технологијe
 • Потпуни обухват становништва примарном здравственом заштитом у складу са стратегијом развоја и циљевима здравствене заштите у Републици Србији
 • Перманентна иновација знања здравственог кадра, путем специјализација и субспецијализација, и обезбеђивање услова за њихов перманентни рад и учеше на стручним састанцима, семинарима и конгресима у земљи и иностранству у циљу редовног праћења најновијих сазнања из области медицине
 • Планско превентивно деловање, посебно у погледу специфирних здравствених категорија становништва (жене генеративног доба, одојчад, деца, омладина, хронична обољења) као и у погледу сузбијања одређених здравствених појава и обољења

Дом здравља обавља специјалистичко консултативну и примарну здравствену делатност на територији Града Врања ( са руралним сеоским срединама ).

Дом здравља Врање пружа здравствену заштиту лицима свих узраста оболелих од разних врста болести.

Организационе јединице у О.Ј. Дома Здравља Врања су:

 

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва – начелница, др Сребренка Живковић, докторка опште медицине

 

Служба за здравствену заштиту радника  - начелница, др Слађана Ђорић, специјалисткиња опште медицине

 

Служба Хитне медицинске помоћи – начелниk,

др Драган Поповић, специјалиста ургентне медицине

Центар за превенцију са поливалентном патронажом – координатор, др Драган Пешић, доктор опште медицине

Служба за пнеумофтизиологију -  начелник, др Бобан Стојановић, специјалиста пнеумофтизиологије

Служба кућног лечења и медицинске неге – начелница, др Светлана Планинска

Служба за здравствену заштиту жена – начелница, др Дејан Стојановић, специјалиста гинекологије и акушерства

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине – начелница, др Снежана Перошевић-Станојковић, специјалисткиња педијатрије

Служба за здравствену заштиту предшколске деце – начелница, др Јадранка Ајановић, специјалисткиња педијатрије

Служба за консултативно-специјалистичку дијагностику – начелница, др Славица Величковић, специјалисткиња психијатрије

Диспанзер за дијабетес

Диспанзер за масовне хроничне незаразне болести

Служба за клиничко-биохемијску лабораторију – начелница, др Милица Јазиковић, специјалисткиња клиничке биохемије

Служба стоматологије – начелник, др Владан Костић

У склопу О.Ј. Дома Здравља Врање налазе се 7 Здравствених станица при општој пракси и то:

1.Здравствена станица Барелић
2. Здравствена станица Ратаје
3. Здравствена станица Ристовац
4. Здравствена станица Врањска Бања
5. Здравствена станица Крива Феја
6. Здравствена станица Власе
7. Здравствена станица Вртогош

и 13 Здравствених амбуланти и то:

 1. Здравствена амбуланта Доње Жапско 
  2. Здравствена амбуланта Буштрање
  3. Здравствена амбуланта АТД
  4. Здравствена амбуланта Дубница 
  5. Здравствена амбуланта Мијовце
  6. Здравствена амбуланта Моштаница 
  7. Здравствена амбуланта Корбевац 
  8. Здравствена амбуланта Тибужде 
  9. Здравствена амбуланта Доње Врање
  10. Здравствена амбуланта Огледна станица
  11. Здравствена амбуланта Требешиње 
  12. Здравствена амбуланта Ћуковац 

У склопу О.Ј. Дома Здравља Врање налазе се и 4 Здравствене амбуланте при Диспанзеру за Здравствену Заштиту радника и то:

 1. Здравствена амбуланта ЈУМКО
  2. Здравствена амбуланта СИМПО
  3. Здравствена амбуланта АЛФА
  4. Здравствена амбуланта ДИВ

У склопу О.Ј. Дома здравља Врање функционише и Ковид амбуланта која је смештена у згради здравствене амбуланте АТД-а.

*

*    *

 

 О.Ј. Општа болница Врање

              управница О.Ј. Опште болнице Врање, др Наташа Стоиљковић, специјалисткиња  оториноларингологије 

главни техничар Опште болнице Врање, Саша Цветковић

 

*

*    *

 

Визија и мисија О.Ј. Општа болница Врање

Визија

Општа болница Врање жели да буде водећа здравствена установа у области здравствене заштите становништва југа Србије, а њен општи циљ је – здрави људи у здравој заједници.

 Мисија

Ради постизања визије водеће здравствене установе у области секундарне здравствене заштите, О.Ј. Општа болница Врање ће стално радити на заштити, односно реституцији нарушеног физичког и менталног здравља људи гравитирајуће популације, кроз:

 • континуирано задовољење потреба и очекивања корисника у свим примењеним протоколима здравствене заштите, са минималним ресурсима
 • брзу дијагностику, високо специфичну терапију и рехабилитацију
 • истраживање здравствених проблема и здравствених ризика код корисника
 • коришћење апарата и уређаја високе технолошке вредности
 • дефинисање и вредновање дијагностичких и терапеутских тема и метода, њихову примену и еволуцију резултата
 • пренос знања лекарима на примарном нивоу и њихову мобилизацију у локалној заједници, на идентификацији и решавању здравствених проблема
 • медицинску негу трминалних случајева, хитних стања и акутних епизода хроничних болести
 • спремност за реаговање на ванредне ситуације и учешће у њиховој санацији
 • спровођење закона и прописа који штите здравље и гарантују безбедност корисника и особља
 • обезбеђивање оспособљеног особља кроз иновирање знања путем континуиране едукације, самообразовањем и сарадњом са научним и стручним институцијама
 • повећање мотивације за рад особља, побољшањем услова рада и животног стандарда
 • За тумачење ове политике, односно мисије одговоран је Управник, а за њено спровођење сви запослени у Општој болници Врање.

 

Здравствена делатност О.Ј.Опште болнице Врање обухвата: пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду, лечење, рехабилитацију и здравствене неге на поликлиничком нивоу, у оквиру дневних болница и у току хоспитализације, из области: интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, онкологије, педијатрије, хирургије (са ортопедијом и урологијом), гинекологије и акушерства (са неонатологијом), психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, трансфузиологије, биохемијске, хематолошке, микробиолошке, патолошке, патохистолошке, цитолошке, радиолошке, ултразвучне дијагостике и фармацеутске делатности, а на поликлиничком нивоу и из оториноларингологије, офталмологије и дерматовенерологије, као и санитетски превоз у друге здравствене установе, на основу закона и других прописа који регулишу ову област

Правилником о распореду, почетку и завршетку радног времена запослених у О.Ј.  Општој болници Врање, регулисана је непрекидна 24-часовна здравствена заштита коју пружа О.Ј. Општа болница Врање у свом одељењском делу.

 

 1. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у О.Ј.Општој болници Врање образоване су организационе јединице.
 2. У О.Ј. Општој болници Врање данас функционишу организационе јединице – сектори и службе, а у оквиру њих одељења, одсеци и кабинети и то:
 3. Сектор за интернистичке гране са службама за:

        1. Служба за интерну медицину са :

-          одсеком за кардиологију са коронарном јединицом,

-          одсеком за гастроентеррохепатологију и токсикологију,

-          одсеком за ендокринологију,

-          одсеком за специјалистичко – консултативну заштиту,

-          кабинетом за ехокариографију, функционалну дијагностику и

           ехосонографију периферних крвних судова,

-          кабинетом за ехотомографију трбуха и ендоскопију.

 1. Служба за пнеумофтизиологију са:

-          одсеком за функционалну дијагностику

 1. Служба за неурологију  са:

-          одсеком за церебоваскуларне болести,

-          одсеком за неуромишћне болести,

-          одсеком за специјалистичко консултативне прегледе,

-          кабинетом  за електроенцефалографију,

-          кабинетом за електромиорафију.

 1. Инфективно одељење са:

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за изолацију и лечење оболелих од заразних болести.

 1. Сектор за хируршке гране медицине са службама:

             Служба за општу хирургију са :

-          одсеком за торакалну хирургију,

-          одсеком за опекотине и политрауму,

-          одсеком  за ангиологију,

-          одсеком операционог блока са интензивном негом ,

-          одсеком за специјалистичко-консултативне заштите и дијагностике,

-          одсеком за колоректалну хирургију са проктокологијом,

-          одсеком за хепатобилијарну хирургију и лапараскопску хирургију,

-          одсеком за гастроинтестиналну хирургију,

-          одсеком за онколошку хирургију.

 1. Служба  за ортопедију са трауматологијом са:

-          одсеком за трауматологију,

-          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

-          одсеком за специјалистичко-консултативну заштиту,

-          кабинетом за ултразвучну дијагностику.

 1. Служба за урологију са:

-          одсеком за ендоскопију,

-          одсеком оперативног блока са интензивном  негом,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          кабинетом за ултразвучну дијагностику.

 1. Служба за оториноларингологију са:

-          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за максиофацијалну хирургију.

 1. Служба за офталмологију са:

 -          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

 -          одсеком за оперативни блок са интензивном негом,

 -          одсеком за страбизам и амблиопијум,

 -          кабинет за глауком,

 -          кабинет за контактна сочива.

 1. Служба за анестезиологију са реаниматологијом са:

-          одсеком за анестезију,

-          одсеком за интензивну негу и реанимацију,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          кабинетом бола.

 1. 11. Служба за педијатрију са:

-          одсеком за кардиологију,

-          одсеком за гастоентерохепатологију,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за полуинтензивну негу.

 1. 12. Служба за гинекологију и акушерство са:

-          одсеком за породилиште,

-          одсеком за пуерперијум,

-          одсеком за оперативни блок,

-          одсеком за инферилитет-стерилитет,

-          одсеком  за конзервативну гинекологију,

-          одсеком за патологију трудноће,

-          одсеком за специјалистичко консултативну заштиту,

-          одсеком за рано откривање малигних болести,

-          одсеком за ендоскопију,

-          одсеком за интервентни ултразвук,

-          одсеком за патологију новорођенчади,

-          одсеком  за физиологију новорођенчади и беби френди програм.

 1. 13. Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику
 2. 14. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 3. 15. Одељење за патологију
 4. 16. Служба за нефрологију са хемодијализом
 5. 17. Одељење болничке банке крви
 6. 18. Дневна болница за хемиотерапију
 7. 19. Дневна болница за хируршке интервенције
 8. 20. Дневна болница за опсервације
 9. 21. Дневна болница за третман психијатријских болесника
 10. Ковид систем: променљивог капацитета у зависности од актуелене епидемилошке ситуације и потреба.

У току 2009. године број хоспитализованих лица у Здравственом центру Врање - ОЈ Општа болница Врање  укупно је износио 13 249. Број дана хоспитализације износио је 101 433.

Организационе јединице имају своје уже организационе јединице, утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова О.Ј. Опште болнице Врање, и то:

I

КЛИНИЧКИ СЕКТОРИ-СЛУЖБЕ

 

 1. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

      - Одељење интерне медицине – начелник др Милан Младеновић, специјалиста интерне медицине

    - Одељење неурологије – начелница др Гордана Радојчић, специјалисткиња неурологије

    - Одсек онкологије са дневном болницом – начелник др Коста Здравковић, субспецијалиста онкологије

 1. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ - координаторка, др Светлана Михајловић, специјалисткиња опште хирургије
 • Служба за општу хирургију – начелник др Игор Стојановић, специјалиста опште хирургије
 • Служба урологије – начелник др Јадран Јањић, специјалиста урологије
 • Служба ортопедије са трауматологијом – начелник др Душан Алексић, специјалиста ортопедије са трауматологијом
 • Служба оториноларингологије - начелница др Младен Костић, специјалиста оториноларингологије
 • Служба офталмологије – начелник др Драгослав Станојковић, специјалиста офталмологије
 1. СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО СА НЕОНАТОЛОГИЈОМ – начелница др Гордана Ђорђевић, специјалисткиња гинекологије са акушерством
 2. СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ – начелник др Сузана Трајковић, специјалиста педијатрије
 3. СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ – начелник др Слободан Стаменковић, специјалиста неуропсихијатрије

 

II  

СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

 • Служба анестезије са реаниматологијом – начелница др Марија Стојановић,

специјалисткиња анестезиологије са реаниматологијом

 • Служба за пријем и збрињавање ургентних стања – начелник др Љубиша Стојиљковић, специјалиста ургентне медицине
 • Служба трансфузиологије – начелница др Весна Стојановић, специјалисткиња

  трансфузиологије

 • Служба за медицинско снабдевање – Болничка апотека – мр Марија Дејковић, магистарка фармација
 • Служба за клиничку биохемијску дијагностику – начелница, др Данијела Ристић Георгијев, специјалистиња клиничке биохемије
 • Служба за патолошку (патоанатомску и патохистолошку) дијагностику са кабинетом за цитодијагностику и кабинетом за медицинску генетику – начелница др Миља Митровић, специјалиста патологије
 • Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику – начелник др Небојша Милосављевић, специјалиста радиологије и ултразвучне дијагностике.

 

III

СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И

ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

 

Руководилац Службе за немедицинске послове  Здравственог центра Врање - Весна стојановић, дипломирана правница

 

 • Служба за правне, кадровске и опште послове – начелник Небојша Љубић, дипломирани правник
 • Одељење за економско финансијске послове – начелница Јадранка Митић, дипломирана економисткиња
 • Одељење за техничке, помоћне и друге сличне послове 
  • ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ СУ:
 • Директор
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор

В.д. директор Здравственог центра Врање је др Саша Ђорђевић.

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Здравствени центар Врање и одговоран је за законитост рада Здравственог центра Врање (самим тим и Опште болнице Врање и Дома здравља Врање).

Управни одбор је орган управљања Здравственог центра Врање.

Надзорни одбор је орган који обавља надзор над радом и пословањем Здравственог центра Врање.

Органе Здравственог центра именује и разрешава Министарство здравља Републике Србије.

*

*    *

 

 1. Комисија за унапређење квалитета рада:

Стручни савет, Етички одбор и Комисију за унапређење квалитета рада именује дректор Здравственог центра Врање, а Стручни колегијум чине начелници свих служби организационих јединица здравствене струке.

                                                                                                                            

*

*    *

 1. Подаци о одобреном буџету:

Извор буџета за текућу годину представљају средства по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите, закљученим са Републичким заводом за здравствено осигурање – Филијалом у Врању и сопствена средства остварена пословањем Здравственог центра Врање (средства од вршења ванстандардних услуга).

                                                                                                                          

*

*    *

 1. Подаци о имовини Здравственог центра Врање:

Имовину Здравственог центра Врање чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односе на покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права.

 

*

*    *

      3. Здравствени центар Врање је дужан да заинтересованом лицу омогући увид, или изда копију документа који садржи информацију од јавног значаја, уколико је поседује или му је иначе доступна, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.

Увид у документ је бесплатан.

Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије и трошкова упућивања.

Здравствени центар неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

 • угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
 • угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
 • озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
 • битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
 • учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Здравствени центар неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.

Здравствени центар неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:

 • ако је лице на то пристало
 • ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна, с обзиром на функцију коју то лице врши
 • ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације.

Здравствени центар Врање не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

                                                                                                                       

*

*    *

 1. Поступак за подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја:

Тражилац подноси писмени захтев Здравственом центру Врање  за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив Здравственог  центра, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

 

*

*    *

Ако захтев не садржи све потребне податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Здравственог центра дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,  Здравствени центар донеће закључак о одобацивању захтева као неуредног.

Приступ информацијама Здравствени центар дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

                                                                                                                            

*

*    *

 1. Одлучивање по захтеву:

Здравствени центар је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију.

Захтев се решава у року од 48 сати од пријема, уколико се ради о информацији од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине.

Уколико Здравствени центар није из оправданих разлога у могућности да захтев реши у датим роковима, дужана је да о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Здравствени центар сачињава службену белешку уколико удовољи захтеву.

Здравствени центар  доноси решење са образложењем и упутом на правно средство, уколико одбије захтев у целини или делимично.

                                                                                                                           

*

*    *

 1. Преглед захтева, жалби и других мера предузетих од стране заинтересованих лица и одлуке поводом истих:

Доступан у потпуности уз уредно поднет захтев тражиоца у разумном року.

                                                                                                                          

*

*    *

 1. Начин и место чувања носача информација:

Носачи информација у Здравственом центру  Врање чувају се у архиви и електронској бази података.

                                                                                                                        

*

*    *

 1. Врсте информација које Здравствени центар Врање поседује:

      Закони и други позитивни прописи који регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, записници са седница Управног и Надзорног одбора, одлуке, уговори.

Увид у записнике са седница Управног и Надзорног одбора, као и издавање копија истих неће бити омогућено у случају да су седнице биле затворене за јавност, сходно Пословнику о раду Управног и Надзорног одбора Здравственог центра Врање.

                                                                                                                             

*

*    *

 

 • Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Здравственом центру Врање је одговорно за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
 • Лице за заштиту података о личности у здравственој установи Здравствени центар Врање је Небојша Љубић, дипл. правник, запослен у Здравственом центру Врање на пословима начелника Одељења за правне послове, телефон 064/809-2-111, 017/424-205, адреса електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у здравственој установи Здравствени центар Врање су Весна Стојановић, дипл. правник и Србољуб Стошић, дипл. правник.

 

 

 

 

в. д. директор Здравственог центра Врање,

др Саша Ђорђевић