ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Оглас за пријем у радни однос на одређено


ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-1385

Датум: 23.02.2023.године

Врање

 

          На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-1384 од 23.02.2023. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла  за период најдуже до 6 месеци са пуним радним временом за раднo местo под бројем 1, a скраћеним радним временом за радно место под бројем 2:

 

 

1. Домар/мајстор одржавања - Аутомеханичар, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови:

средње образовање

изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима, као и сертификат за аутомеханичара.

 

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.9. Примарна здравствена заштита: 

- врши контролу исправности уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

– обавља  аутомеханичарске и сл. послове,као и друге радове одржавања и поправки;

– обавештава  шефа возног парка о уоченим кваровима и недостацима;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

2.      Возач у хитној медицинској помоћи, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.7. Примарна здравствена заштита: 

Обавља послове возача, стара се о техницкој исправности и хигијени возила, ради на одрзавању возила, припрема и вози возило на технички преглед.
Возач хитне службе је члан екипе за хитну медицинску помоћ.
врши хитан санитетски превоз пацијената;
врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;
надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

        Учествује у свим активностима збрињавања повредјених и оболелих по налогу шефа екипе, ради и друге послове по налогу начелника службе

 

Заинтересовани кандидати подносе за радно место 1. (Аутомеханичар) подносе:

Пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом и контакт телефоном
Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
Фотокопију дипломе/сведочанства
Фотокопију сертификата (уз основно образовање)
Фотокопију доказа о радном искуству за наведено радно место
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на  дипломи или неком од приложених докумената).

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 2 ( возач )подносе:

Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
Фотокопију дипломе
Фотокопију возачке дозволе
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на  дипломи или неком од приложених докумената).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 13"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

                                                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                            ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                           Др Саша Ђорђевић

1

 

Image
Image
Image
produži život

Mени