ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

О Г Л А С - конкурс за пријем у радни однос на одређено време

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-7020

Датум: 07.10.2022. године

Врање

 

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкције Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 08. фебруара 2022.године,  и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр 01-7019 од 07.10.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време до три месеца

I  Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом  - повећан обим посла:

1. Медицинска сестра/техничар на болничком одељењу, 5 (пет) извршиоца, за потребе Служби у ОЈ Општој болници Здравственог центра Врање,: Дневна болница за нефрологију са хемодијализом, Служба за ортопедију са трауматологијом, Служба за урологију, Служба за педијатрију и Служба за оториноларингологију, по један извршилац, на одређено време до три месеца

 

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. Секундарна здравствена заштита.

Општи/типични опис посла

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на младје сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре; ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапредјењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове; уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера заштите на раду.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.
 
2. Лабораторијски техничар  – 1 (један) извршилац, у Служби за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику ОЈ Опште болнице Здравственог центра Врање,  на одређено време до три месеца,

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа – лабораторијски техничар, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање, члан 28. тачка 2.17.6. Секундарна здравствена заштита.

Опис посла:

- самостално и у тиму обавља послове лабораторијског техничара за које је оспособљен,
- ради на радним местима везаним за пријем и тријажу лабораторисјког материјала, пријем, протоколисање, проверу исправности примљених захтева и биолошких узорака као и љихову тријажу и центрифугирање,
- самостално ради на апаратима за које је обучен и дневно и периодично одржава апарат на свом радном месту,
- учествује по потреби у изради научно-истраживачких радова и ради на личном усавршавању,
- одговоран је за документацију о извршаваеу пословас и дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета, као и да примењује мере хигијенско – техничке заштите,
- дужан је да у свим акцидентним ситуацијама о томе обавести главног лаборанта и начелника службе,
- обавља и друге послове по налогу главног лаборанта и начелника службе
- врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
- врши пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу мерења радиоактивности и обавља припрему узорака за мерење;
- обавља анализу узорака за мерење;
- врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;
- обавља послове узимања узорака и мерења биолошких, хемијских и физичких штетности на терену у вези испитивања услова радне околине и обавља технички део послове испитивања и анализе у лабораторији за испитивање радне средине;
- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
- одржава културе микроорганизама;
- ради на биохемијским и другим анализаторима;
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
- врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
- припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
- пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО;
- правилно одлаже медицински отпад;
- обавља и друге послове по налогу главног технничара.

       Непосредно одгвооран главном техничару и начелнику службе.

 

II       Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време, са скраћеним радним временом  - повећан обим посла, и то:

1. Виши радиолошки техничар– 1 (један) извршилац, у Служби за радиолошку дијагностику ОЈ Опште болнице Здравственог центра Врање,  на одређено време до три месеца,

Услови:  VI степен стручне спреме, завршена  виша медицинска школа – виша медицинска сестра-техничар у дијагностици, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање, члан 28. тачка 2.13.10. Секундарна здравствена заштита.

Опис посла:

- обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку терапије, дијагностике и
- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;
- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
- спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
- учествује у набавци потребног материјала;
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe,
- учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
- одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;
- за свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару  службе и болнице/ и начелникуслужбе

 

За послове са повећаним ризиком утврђеним у складу са Законом, потребно је да кандидат испуњава услове за рад на тим пословима. Пре почетка рада је неопходно утврђивање здравствене способности – лекарско уверење за обављање послова вишег радиолошког техничара у Служби за радиолошку дијагностику

 

Заинтересовани кандидати подносе:

Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном ;
Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована;
Фотокопију дипломе;
Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
Фотокопију важеће лиценце или решење о издавању лиценце;
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената);
Пре почетка рада да достави лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком

„ЗА ОГЛАС БРОЈ 54, за радно место: ____________________"  на адресу:

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

                                                                                           В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                            ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                           Др Саша Ђорђевић

​​​​​​________________________________________

Image
Image
Image
produži život

Mени