ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број:01-1608  

Датум:13.03.2024

Врање

 

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-64/2023-02 од 23.06.2023.године, као и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 01-1607 од 13.02.2024. године в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време за период најдуже до 30 септембра 2024 године са пуним радним временом за радна места под бројем  1, 3, 4, и 5 a скраћеним радним временом за радно место под бројем 2:

 1. Возач у санитетском превозу, 1 (један) извршилац, у Служби за кућно лечење и негу ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.9.7. Примарна здравствена заштита:

 • Обавља послове возача по распореду службе, стара се о техничкој исправности возила и хигијени возила, ради на одржавању возила, припрема и вози возило на техницки преглед.
 • Одговара за возило док га вози, као и за алат и други материјал који се налази уз возило.
 • Обавезан је дежура по распореду дежурства уколико постоји потреба за тим, одговоран је за неисправност која се деси за време свог дежурства.
 • - врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • - врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • - помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • - управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • - на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
 • - рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;
 • - надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
 • - при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • - води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
 • - одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • - у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Возач у хитној медицинској помоћи, 3 (три) извршиоца, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.7. Примарна здравствена заштита:

 • Обавља послове возача, стара се о техницкој исправности и хигијени возила, ради на одрзавању возила, припрема и вози возило на технички преглед.
 • Возач хитне службе је члан екипе за хитну медицинску помоћ.
 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
 • рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;
 • надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

         Учествује у свим активностима збрињавања повредјених и оболелих по налогу шефа екипе, ради и друге послове по налогу начелника службе

 

 1. Кувар, 1 (један) извршилац, Служба за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку  за дијететику припремање, сервирање и расподелу хране Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, сертификат за кувара.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.13.

– припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

 – припрема и обликује све врсте посластица;

– контролише исправност намирница;

 – утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и  саставља листу за набавку намирница;

– контролише квалитет припремљеног јела;

 – сервира јела;

         – припрема јеловник

 

 1. Сервир, 4 (четири) извршиоца, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку  за дијететику припремање, сервирање и расподелу хране Здравственог центра Врање

Услови: основно образовање и сертификат за сервира

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.12.

-припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке/храну;

– одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

– преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

– води евиденције о требовању и утрошку робе.

 

 1. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 4 (четири) извршиоца у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање.

Услови: основно образовање

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3.

-одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

-одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 1 и 2 (возач) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
 • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи или неком од приложених докумената).

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 3 (кувар) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију сертификата за кувара
 • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи или неком од приложених докумената).

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 4 ( сервир) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију сертификата за сервира
 • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на сведочанству/диплому или на неком од приложених докумената

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 5 (спремач) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију сведочанства
 • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на сведочанству/диплому или на неком од приложених докумената)

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком

„ЗА ОГЛАС БРОЈ 6, за радно место: _____________________"  на адресу:

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

                                                                                             В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                             ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                            др Саша Ђорђевић

                                                                                          _____________________

 

 

Image
Image
Image
produži život

Mени