ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-4195

Датум: 14.06.2024. године

Врање

 

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-64/2023-02 од 23.06.2023.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије бр. 120-01-151/2020-02 од 16.05.2024. године, као и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 01-4193 од 14.06.2024. године в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на одређено време за период најдуже до 31. августа 2024. године са пуним радним временом за радно место:

 

  1. Медицинска сестра/техничар, 1 (један) извршилац на осталим болничким одељењима у Служби за општу хирургију ОЈ Опште болнице Врање, Здравственог центра Врање.

 

 

Услови:  IV степен стручне спреме – завршена медицинска школа; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.5.18. Секундарна здравствена заштита:

– планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши припрему болесника и асистира лекару при  интервенцијама;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентиравиталне функције и др. показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

   За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.    

 

 

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом, адресом и контакт телефоном
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију важеће лиценце или решење о постојању услова за издавање лиценце
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената)

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

 

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

 

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

Пријаву доставити у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком

 

„ЗА ОГЛАС БРОЈ 11, за радно место: _____________________"  на адресу:

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

 

                                                                                           В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                             ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                            др Саша Ђорђевић

                                                                                          _____________________

Image
Image
Image
produži život

Mени